ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ออกแบบรายละเอียด ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านธรณีวิทยา โดยทีมงานคุณภาพซึ่งมากประสบการณ์

 - ออกแบบ และวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมปฐพีและฐานราก

   - เขื่อน ฐานราก อุโมงค์ โครงสร้างใต้ดิน และโครงสร้างชั้นทาง รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างของชั้นดิน ลาดคันดิน ลาดหิน และบ่อทราย

- ธรณีวิศวกรรม

   - งานสำรวจทางธรณีวิทยา ธรณีเทคนิค ฐานรากโครงการ เช่น เขื่อน อุโมงค์ลาดขุด ระเบิด

- ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

  - ศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อพื้นที่โครงการ เช่น แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหวและอื่นประกอบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)

- อุทกวิทยาน้ำใต้ดิน

   - สำรวจ วัดระดับ เก็บตัวอย่าน้ำวิเคราะห์ปริมาณ และคุณภาพน้ำใต้ดิน น้ำพุร้อน วิเคราะห์ปริมาณ ทิศทางการไหลของน้ำบาดาล และความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 3 มิติ

Go to top