บริษัท จีโอเทค พิลลาร์ จำกัด (Geotech Pillar Co.,Ltd.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 เป็นหนึ่งในเครือปัญญา กรุ๊ป จากการรวมตัวกันของนักธรณีวิทยา นักธรณีเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้บริการงานที่ปรึกษา ด้านธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ธรณีเทคนิค และวิศวกรรมธรณีแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

" มุ่งมั่นให้บริการด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ด้วยนวัตกรรมชั้นสูง
ช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์ของลูกค้าได้อย่างแท้จริง "

นำความรู้ ความสามารถ บูรณาการงานบริหารให้สอดคล้องกับเป้าหมายของลูกค้า ตลอดจนหามาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาชุมชน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Go to top