การจดทะเบียน

- สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์
- ทะเบียนเลขที่ 0105561005536
- จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561
- ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สภาวิศวกร เลขที่ 1352/61

Go to top