โครงการศึกษาความเหมาะสม และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน

ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาความเหมาะสม และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน

เจ้าของงาน : กรมชลประทาน

รายละเอียด :

Go to top