FGEN LNG TERMINAL PROJECT

ชื่อโครงการ : FGEN LNG TERMINAL PROJECT

เจ้าของงาน : MCCONNELL DOWELL CONSTRUCTION THAI LTD.

รายละเอียด : ศึกษาและวิเคราะห์โอกาสการเกิด Liquefaction และผลกระทบต่อโครงสร้างฐานรากในพื้นที่โครงการ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติ (FGEN LNG TERMINAL PROJECT)

โครงการศึกษาความเหมาะสม และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน

ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาความเหมาะสม และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน

เจ้าของงาน : กรมชลประทาน

รายละเอียด :

Go to top